ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮನವೊಲಿಕೆ, ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲು ಒಮ್ಮತ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 07-11-2012, ಪುಟ 4
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 07-11-2012, ಪುಟ 4
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 07-11-2012, ಪುಟ 4