ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ವಿಫಲ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 9-11-2017 , ಪುಟ 5

ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ವಿಫಲ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 9-11-2017 , ಪುಟ 5

Leave a Reply