ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ್ದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧನೆ : ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-02-2014, ಪುಟ 12

ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ್ದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಧನೆ : ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-02-2014, ಪುಟ 12

Leave a Reply