ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹ೦ಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ನೆರವು ವಿತರಣೆ

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹ೦ಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ನೆರವು ವಿತರಣೆ

Leave a Reply