ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ 9ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುತ್ತಿಗೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 1-12-2014, ಪುಟ 11

ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ 9ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ  1-12-2014,  ಪುಟ 11
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 1-12-2014, ಪುಟ 11

Leave a Reply