ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿ ನೋಡೋಣ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಉದಯವಾಣಿ 3-7-2019 , ಪುಟ 7

ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿ ನೋಡೋಣ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಉದಯವಾಣಿ 3-7-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply