ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಿಡಿ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 6-11-2014, ಪುಟ 3

ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಿಡಿ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 6-11-2014, ಪುಟ 3
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 6-11-2014, ಪುಟ 3

Leave a Reply