ಬರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 250-8-2019 , ಪುಟ 6

ಬರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-8-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply