ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 20 ರಿಂದ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪ್ರವಾಸ

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 16-08-2012, ಪುಟ 1
ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 16-08-2012, ಪುಟ 9