ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ?
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 23-09-2015, ಪುಟ 3

ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ?

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 23-09-2015, ಪುಟ 3
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 23-09-2015, ಪುಟ 3

Leave a Reply