ಬರ: ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಆಂದೋಲನ 5-05-2016 , ಪುಟ 3

ಬರ: ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಆಂದೋಲನ 5-05-2016 ,  ಪುಟ  3
ಆಂದೋಲನ 5-05-2016 , ಪುಟ 3

Leave a Reply