ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಂಟು ತೋರಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಂಟು ತೋರಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

Leave a Reply