ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಂತಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಋಣಮುಕ್ತ ಪತ್ರ  ಕೊಡಲ್ಲ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 13-7-2018 , ಪುಟ 1

ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಂತಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಋಣಮುಕ್ತ ಪತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 13-7-2018 , ಪುಟ 1

Leave a Reply