ಬಳೆಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವೀರಶೈವ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಸಂಜೆವಾಣಿ 29-09-2012, ಪುಟ 5

ಬಳೆಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವೀರಶೈವ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ 29-09-2012, ಪುಟ 5

Leave a Reply