ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳ ರಜತಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ