ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-03-2014, ಪುಟ 12

ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-03-2014, ಪುಟ 12
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-03-2014, ಪುಟ 12

Leave a Reply