ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬೀಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ