ಬಡವರ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 17-6-2017 , ಪುಟ 12

ಬಡವರ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 17-6-2017 , ಪುಟ 12

Leave a Reply