ಬದನವಾಳು, ನೇರಳೆ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

ಬದನವಾಳು, ನೇರಳೆ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹಿರ೦ಗ ಸಭೆ

Leave a Reply