ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮ

ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮ

Leave a Reply