ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲಿನ ಸ್ವಾಗತ

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲಿನ ಸ್ವಾಗತ

Leave a Reply