‘ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ; ಗೊಂಡಾಗಿರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ’
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 24-2-2018 , ಪುಟ 3

‘ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ; ಗೊಂಡಾಗಿರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ’

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 24-2-2018 , ಪುಟ 3

Leave a Reply