ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ l ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ l ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ

 

Leave a Reply