ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 22-1-2018 , ಪುಟ 8

ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 22-1-2018 , ಪುಟ 8

Leave a Reply