ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 18-10-2015, ಪುಟ 9
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 18-10-2015, ಪುಟ 9