ಅಹ್ಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಸೋಲು ಖಚಿತ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 30-7-2017 , ಪುಟ 7

ಅಹ್ಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಸೋಲು ಖಚಿತ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 30-7-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply