ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆರೋಪ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 5-2-2016 , ಪುಟ 8 1

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆರೋಪ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 5-2-2016 , ಪುಟ 8 1
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 5-2-2016 , ಪುಟ 8 1

Leave a Reply