ಅದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ : ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟೀಕೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 29-6-2015 , ಪುಟ 7

ಅದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ : ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಟೀಕೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 29-6-2015 , ಪುಟ 7
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 29-6-2015 , ಪುಟ 7

Leave a Reply