ಅಡಿಕೇಲಿ ವಿಷ ಇಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 9-3-2018 , ಪುಟ 10

ಅಡಿಕೇಲಿ ವಿಷ ಇಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 9-3-2018 , ಪುಟ 10

Leave a Reply