ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್  ಮನವಿ

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಮನವಿ

Andolana 1-8-2015 Page 3
ಆಂದೋಲನ 01-08-2015, ಪುಟ 3

Leave a Reply