ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 26-5-2017 , ಪುಟ 2

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 26-5-2017 , ಪುಟ 2

Leave a Reply