‘ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 02-05-2012, ಪುಟ 4

‘ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 02-05-2012, ಪುಟ 4

Leave a Reply