ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ  ಸರಿಸಮಾನ ಬಿ. ಎಸ್. ವೈ.
ಸಂಜೆವಾಣಿ 24-9-2019 , ಪುಟ 8

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನ ಬಿ. ಎಸ್. ವೈ.

ಸಂಜೆವಾಣಿ 24-9-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply