ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳದ ಸಿಎಂ

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳದ ಸಿಎಂ

Janathavani 16-7-2015 Page 1 1
ಜನತಾವಾಣಿ 16-7-2015 ಪುಟ 1 1
Janathavani 16-7-2015 Page 2
ಜನತಾವಾಣಿ 16-7-2015 ಪುಟ 2

Leave a Reply