ದಣಿವರಿಯದ ಸಾಧಕ, ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 27-2-2020 , ಪುಟ 7
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 27-2-2020 , ಪುಟ 8
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 27-2-2020 , ಪುಟ 9
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 27-2-2020 , ಪುಟ 10