ಅ.18 ಕ್ಕೆ ಎಡಿಯೂರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 16-10-2019 , ಪುಟ 7

ಅ.18 ಕ್ಕೆ ಎಡಿಯೂರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 16-10-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply