8 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರು. ಜಮೆ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 3-1-2020 , ಪುಟ 1

8 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರು. ಜಮೆ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 3-1-2020 , ಪುಟ 1

Leave a Reply