ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ?

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 14-8-2019 , ಪುಟ 6