500ರೂ  ನೋಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯದ್ದು ಎಂದು ಸಾಬೀತು  ಮಾಡಿ

500ರೂ ನೋಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯದ್ದು ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ವರದಿ

kp

Leave a Reply