ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 50ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 2-1-2020 , ಪುಟ 7

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 50ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 2-1-2020 , ಪುಟ 7

Leave a Reply