5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೊದಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ !
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 29-10-2012, ಪುಟ 7

5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೊದಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ !

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 29-10-2012, ಪುಟ 7

Leave a Reply