4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ
ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 26-7-2019 , ಪುಟ 3

4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 26-7-2019 , ಪುಟ 3

Leave a Reply