ಹುತಾತ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ರು.
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 12-9-2019 , ಪುಟ 5

ಹುತಾತ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ರು.

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 12-9-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply