30.09.10

CM Hearing Ayodhya - Babri Verdict
CM Hearing Ayodhya - Babri Verdict 2
CM Hearing Ayodhya - Babri Verdict 3
CM Hearing Ayodhya - Babri Verdict 4
CM Lunch at Savayava Krushika at Matsamudra
CM Lunch at Savayava Krushika at Matsamudra1
Book Release
CM In Procession with Savayava Krushi Former Channabasappa Family
CM In Procession with Savayava Krushi Former Channabasappa Family1