3-4 ಸಚಿವರ ಕೈಬಿ‍ಟ್ಟು ಸಮರ್ಥ ಸಂಪು‍ಟ ಕಟ್ಟಲು ಸಿಎಂ ಚಿಂತನೆ

3-4 ಸಚಿವರ ಕೈಬಿ‍ಟ್ಟು ಸಮರ್ಥ ಸಂಪು‍ಟ ಕಟ್ಟಲು ಸಿಎಂ ಚಿಂತನೆ

Leave a Reply