28 ಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ ನೇತೃತ್ವದ ನೇಕಾರರ ಸಮಾವೇಶ
ವಿಜಯವಾಣಿ 20-10-2012, ಪುಟ 8

28 ಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ ನೇತೃತ್ವದ ನೇಕಾರರ ಸಮಾವೇಶ

ವಿಜಯವಾಣಿ 20-10-2012, ಪುಟ 8

Leave a Reply