22 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ಮೋದಿ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ
ವಿಜಯವಾಣಿ 14-4-2019 , ಪುಟ 2

22 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ಮೋದಿ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 14-4-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply