22 ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ: ಬಿಎಸ್ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 23-2-2019 , ಪುಟ 7

22 ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ: ಬಿಎಸ್ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 23-2-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply