210 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ

210 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ

Leave a Reply