‘ಪ್ರತಿವರ್ಷ 21 ಲಕ್ಷಟನ್ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ’
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 17-12-2019 , ಪುಟ 4

‘ಪ್ರತಿವರ್ಷ 21 ಲಕ್ಷಟನ್ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ’

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 17-12-2019 , ಪುಟ 4

Leave a Reply